Nieuws

De laatste jaren wordt steeds meer online gecommuniceerd en digitaal zorg, hulp en ondersteuning aangeboden. Heel wat Vlaamse welzijns- en gezondheidszorgorganisaties ontwikkelden reeds een onlinehulpaanbod, anderen zijn op zoek naar de juiste formule. We streven naar de integratie van online en blended zorg, hulpverlening en ondersteuning, met nadruk op optimalisatie, innovatie, kwaliteitsborging en het stimuleren van digitale inclusie en competenties voor zowel zorggebruikers als -medewerkers.

Incentives digitale zorg, hulpverlening en ondersteuning 2024-2025

Voor 2024-2025 lanceren we een projectoproep voor incentives voor digitale zorg, hulpverlening en ondersteuning gericht op het implementeren van een blended aanbod in het domein welzijn, volksgezondheid en gezin. We maken 105.000 euro vrij om organisaties hun project te laten realiseren. Voor een project kan maximaal 21.000 euro financiële steun gevraagd worden.

Blended aanbod, doordacht combineren van digitaal en face-to-face

Digitale zorg, hulpverlening en ondersteuning kan als volgt worden omschreven: 

“elk aanbod in welzijn en zorg aan zorggebruikers (cliënten, patiënten of burgers) waarbij gebruik gemaakt wordt van informatie- en communicatietechnologie (ICT), met het oog op het bestendigen, behouden of verhogen van hun welzijn en gezondheid in de ruime zin van het woord”.  (Op basis van: Bocklandt, Adriaensens, De Zitter, Sap & Vandecasteele, 2014. Bouwstenen voor een Vlaams Actieplan Onlinehulp. p. 29).  

Het combineren van face-to-face contacten met digitale contacten kan het hulp- en zorgproces optimaliseren. Als een fysiek aanbod met een digitaal aanbod één zorg- en ondersteuningstraject vormen, dan kunnen we spreken van ‘blended zorg, hulpverlening en ondersteuning’. Verschillende trajecten en combinatievormen zijn mogelijk. Een eerste contact via een anonieme chat kan uitgroeien tot een volwaardige begeleiding. Een online tool kan tijdens een begeleiding als extra ondersteuningsvorm ingezet worden. Een rappel van gemaakte afspraken, het opvolgen van werkpunten, even checken of alles naar wens verloopt, lotgenotencontact, … Via e-mail, beeldbellen, chat, forum, … kan de face-to-facebegeleiding tussendoor opgevolgd worden. De mogelijkheden zijn legio.  

Het is echter een uitdaging om een digitale tool effectief in te zetten en volwaardig deel uit te laten maken van een zorg- en ondersteuningstraject. De introductie moet doordacht gebeuren. Er moet voldoende aandacht ingebouwd worden voor het selecteren van een goede digitale tool en het uitzetten van een implementatietraject. De medewerkers dienen daarbij het digitale aanbod als een onderdeel van hun werk te zien en dienen voldoende voorbereid, ondersteund en opgeleid te worden. Daarnaast moet er ook voldoende aandacht zijn voor digitale inclusie en de keuze, toegang en ondersteuning van (kwetsbare) cliënten bij het gebruik maken van het digitale aanbod.

Projectoproep

Met deze oproep willen we organisaties in de sectoren van beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een extra impuls bieden voor het implementeren van ICT-toepassingen in hun (offline) aanbod voor cliënten, patiënten of de burger. De focus van de oproep ligt vooral op hoe een blended aanbod zo optimaal mogelijk en op een duurzame en inclusieve wijze geïmplementeerd kan worden in een organisatie, samenwerkingsverband of netwerk. Dit kan bestaan uit de aankoop, aanpassing of implementatie van een bestaand digitaal programma of licentie, voor het inkopen van procesbegeleiding bij het implementeren van een blended aanbod, het vormen en opleiden van personeel, het stimuleren van cliënteel, voor ondersteuning om in samenwerking met andere partners een nieuw aanbod te ontwikkelen en te implementeren, of een bestaand aanbod verder op te schalen of uit te breiden.

De incentive bestaat uit twee luiken:

een financiële ondersteuning (max. 21.000 euro);

een begeleidingsaanbod op maat van het project.

We werken samen met experten uit het Netwerk Onlinehulp Vlaanderen om de projecten te ondersteunen.

De uiterste datum van indienen is 28 juni 2024 om 12 uur 's middags. 

Indienen van het aanvraagformulier gebeurt elektronisch via het webformulier. Enkel Vlaamse welzijns- en zorgorganisaties kunnen een aanvraag indienen.

Voor meer informatie kom je terecht op https://www.departementwvg.be/digitale-zorg-hulpverlening-en-ondersteuning